layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Zaklęte w drewnie

Województwo Podkarpackie zrealizowało projekt „Transgraniczny produkt turystyczny – Zaklęte w drewnie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 zgodnie z umową zawartą pomiędzy Województwem Podkarpackim a Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska PL-SK/KAR/IPP/I/01.

Główną ideą projektu była potrzeba aktywizacji gospodarczej wspólnot zamieszkujących obszary przygraniczne dla rozwoju funkcji czasu wolnego. Obszar ten, ze względu na swoje transgraniczne i tranzytowe położenie, jest przedmiotem zwiększonego ruchu turystycznego. Po obu stronach granicy istnieje stosunkowo bogata oferta atrakcji turystycznych. Ponadto, istnieją również produkty turystyczne punktowe i liniowe, jednak w większości funkcjonujące, jako samodzielne atrakcje turystyczne (w tym także takie, jak szlaki architektury drewnianej), które nie odpowiadają w pełni oczekiwaniom turystów. Na taki stan rzeczy składa się między innymi mały stopień komercjalizacji, brak zintegrowania i komplementarności oraz brak wyraźnej marki produktu.

Opracowanie profesjonalnej, komplementarnej oferty turystycznej popartej wspólnymi działaniami promocyjnymi konieczne jest do zwiększenia jej konkurencyjności względem sąsiednich regionów i zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

Realizacja projektu doskonale wpisała się w założenia dokumentu rządowego przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2008 r. pod nazwą Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku oraz „Strategię Rozwoju Turystyki dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013” na podstawie podpunktu nr 7.3.1 obszar priorytetowy 1: Produkt turystyczny; Cel strategiczny 1: Stworzenie ciekawej i unikalnej oferty turystycznej w oparciu o istniejący potencjał Województwa Podkarpackiego; Cel operacyjny 1.1.: Rozwój istniejących produktów turystycznych oraz przekształcenia atrakcji w produkty turystyczne; Działanie 1.1.1.: Rozwój i komercjalizacja istniejących produktów turystycznych.

Główny kierunek realizacji niniejszego projektu koncentrował się na przedstawionych poniżej działaniach:

  • stworzenie bazy danych szlaków architektury drewnianej, pracowni rzeźbiarskich, zakładów przemysłu drzewnego, karczm regionalnych, bazy noclegowej,
  • wykonaniu i umieszczeniu na przejściu granicznym w Barwinku tablicy informacyjnej o szlakach architektury drewnianej i kluczowych atrakcjach turystycznych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego w językach: polskim, słowackim i angielskim, czytaj więcej...

Rezultatem tych działań będzie powstanie zintegrowanej i komplementarnej oferta sieciowej łączącej podkarpackie i słowackie szlaki architektury drewnianej. Taki model działania jest niezwykle ważny w aspekcie przekonania podmiotów rynku turystycznego w kwestii określanej mianem: „razem znaczy lepiej”, zarówno dla turystów, jak i dla samych podmiotów.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013”