layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza

Województwo Podkarpackie realizuje projekt "Szlak Frontu Wschodniego – turystyczna aktywizacja pogranicza" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 Mikroprojekty.

Finansowanie Euro (%): 44 240,00 = (85%) 37 604,00 – UE, (10% )4 424,00 – budżet państwa, (5%) 2 212,00 – własne Partner SK: Zarząd utrzymania dróg Województwa Preszowskiego Instytucja pośrednicząca: Stowarzyszenie EUROREGION KARPACKI POLSKA

Tranzytowy charakter pogranicza polsko-słowackiego nie przekłada się na ruch turystyczny. Turyści zazwyczaj kierują się na Węgry lub do zachodniej Słowacji. W ich świadomości obszary te są tylko pięknymi krajobrazami. One jednak kryją wiele miejsc, które atrakcyjnością niejednokrotnie przewyższają te, do których zmierzają owi tranzytowi turyści. Tylko brak wiedzy jest przyczyną, iż nie zatrzymują się na dłużej w tym regionie, czy też nie jest on celem ich podróży.

Zjawisko to ma wpływ na rozwój turystyki w tym obszarze, który rządzi się przecież zasadą układu zwrotnego: im mniej turystów, tym mniej sprzedanych usług. I odwrotnie: ruch turystyczny staje się przyczyną aktywizacji mieszkańców, którzy tworzą choćby nowe miejsca noclegowe czy inną infrastrukturę turystyczną. Aktywizacja, o której mowa jest szczególnie potrzebna w regionie pogranicza, na którym będzie realizowany projekt. Chodzi o podkarpacką część Beskidu Niskiego i jego słowacki odpowiednik po drugiej stronie granicy. Są to bowiem obszary, które na tle pozostałych części, odpowiednio, województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego charakteryzują się wyjątkowo niską frekwencją turystów, mimo że potencjał zlokalizowanych tutaj atrakcji turystycznych jest szczególnie bogaty. Należy je tylko odpowiednio „wprowadzić” w powszechną świadomość turystyczną. A najlepszą metodą, by to osiągnąć jest opracowanie i promocja zintegrowanego produktu turystycznego i temu właśnie ma służyć niniejszy projekt.

Projekt ten wpisuje się w szereg innych aktywizujących działań: przykładem realizowany w 2010 r. projekt „Zaklęte w drewnie”. Poza tym jest on też sposobem włączenia terenu pogranicza w tworzony w Polsce Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, który jest odpowiedzią na istniejący w Europie Zachodniej produkt turystyczny związany z frontem zachodnim. Projekt jest zatem próbą skanalizowania ruchu turystycznego z Polski na pogranicze polsko–słowackie. Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczności pogranicza polsko-słowackiego poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego do tego regionu. Cel zostanie zrealizowany poprzez osiągnięcie celów bezpośrednich: a) przygotowanie zintegrowanej oferty turystycznej, jaką będzie szlak po miejscach związanych z I wojną światową oraz poprzez b) akcję promocyjno-informacyjną, której celem będzie włączenie szlaku w obieg informacji turystycznej. Tutaj nie bez znaczenia jest czas realizacji projektu. Przeprowadzenie go właśnie teraz pozwoli włączyć pogranicze polsko-słowackie do ogólnoeuropejskich uroczystości związanych z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej, które planowane są na rok 2014. Synchronizacja ta (ukończenie projektu na rok przed rocznicą) dodatkowo wzmocni efekt informacyjno-promocyjny, a tym samym przyczyni się do jeszcze większej popularyzacji tego regionu wśród turystów, jak i do uświadomienia jego mieszkańcom, iż dysponują walorami, w oparciu o które mogą rozwijać turystyczną działalność gospodarczą. Integralnym elementem akcji promocyjnej będzie wydanie materiałów poligraficznych.

Działania: sporządzenie bazy danych obiektów i miejsc związanych z I wojną światową na obszarze branego pod uwagę pogranicza polsko-słowackiego. Z listy tejwybrane zostaną pozycje, które będą osnową bieszczadzko-beskidziej nitki Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej. Zebranie dokładniejszych informacji historycznych na temat wyselekcjonowanych pozycji, ustalenie ich koordynatów GPS oraz przygotowanie materiału fotograficznego. Na podstawie zebranego materiału przygotowany zostanie materiał (tekst, fotografie, mapa) na folder-składka (w trzech wersjach językowych: polskiej, słowackiej, angielskiej) oraz tablice (na każdej informacja będzie w pięciu wersjach językowych: polskiej, słowackiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej). Po wydrukowaniu folderu zostanie on przekazany Cit-om, stowarzyszeniom turystycznym, gminom posiadającym obiekty składające się na szlak oraz mediom (rzecz dotyczy instytucji po obu stronach granicy). Wcześniej zamontowane zostaną tablice: informacyjne przy obiektach (po stronie polskiej) oraz na granicy. Równocześnie przygotowana zostanie płyta CD z dokumentacją techniczną (schematy, edytowalne pliki, definicje kolorów itp.) potrzebną do produkcji kolejnych tablic (aby wszystkie były jednolite). Płyta przekazana zostanie turystycznym instytucjom i stowarzyszeniom słowackim i polskim, które mogą być zainteresowanie kontynuowaniem oznakowania miejsc związanych z I wojną światową na swoim obszarze.

Produkty finalne:

1. Folder promocyjny (składka) w. polska – 10 000 szt.
2. Folder promocyjny (składka) w. słowacka – 10 000 szt.
3. Folder promocyjny (składka) w. angielska – 10 000 szt.
4. Tablice informacyjne ustawione w pięciu punktach na granicy polsko – słowackiej: Balnica – Osadne, Radoszyce – Palota, Lipowiec – Czertyżne, Barwinek- V. Komarnik, Ożenna – N. Planka (w wersji językowej: polskiej, słowackiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej) – 5 szt.
5. Tablice informacyjne przy obiektach (w wersji językowej: polskiej, słowackiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej) – 19 szt.
6. Znaki drogowe kierunkowe do obiektów – 71 szt.
7. Dokumentacja techniczna na płycie CD – 50 szt.
8. Tablice informujące o dofinansowaniu projektu z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 – 2 szt.

Więcej na temat szlaku http://www.pierwszawojna.podkarpackie.pl/