layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Biura turystyczne

Decydując się na imprezę turystyczną z biurem podróży należy sprawdzić czy posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa.

Organizatora turystyki, mającego siedzibę na terenie Województwa Podkarpackiego można sprawdzić dzwoniąc do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie (nr tel. 17/7476617) lub pod adresem https://turystyka.gov.pl lub https://ewidencja.ufg.pl gdzie znajduje się prowadzona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki  i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (CEOTIPUNPUT). Jeśli wybrane przez nas biuro nie figuruje w tej ewidencji albo jest zamieszczona informacja o zakazie prowadzenia działalności, należy zaniechać jego wyboru.

Żądaj umowy oraz informacji dotyczących imprezy turystycznej zawartych na standardowym formularzu zgodnym z ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Zwróć uwagę na zakres terytorialny, wysokość oraz datę ważności zabezpieczenia finansowego.

Poproś o pisemne potwierdzenie posiadania zabezpieczenia finansowego, jeżeli wpłacasz całość lub część należności z tytułu zawartej umowy.

Porównaj ceny tych samych imprez turystycznych w różnych biurach podróży.

Przed wyjazdem zagranicznym warto sprawdzić na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych https://www.gov.pl/web/dyplomacja informacje dotyczące kraju do którego się wybieramy czy nie figuruje w aktualnych ostrzeżeniach dla podróżujących.

Przedsiębiorca prowadzący działalność jako organizator imprezy turystycznej/ przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych działa na podstawie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548) w związku z tym:

- zobowiązany jest, na wypadek swojej niewypłacalności, zapewnić klientom pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej, a także zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana, następuje to poprzez zawarcie:

- umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych lub umowy o turystyczny rachunek powierniczy;

- dokonuje w należnej wysokości terminowych wpłat składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Umowa o udział w imprezie.

Umowa o udział w imprezie turystycznej musi być sporządzona w sposób prosty, jasny i czytelny i przekazana podróżnemu w chwili jej zawarcia na trwałym nośniku (np. papier, płyta CD, pamięć USB).

Jeżeli przed zawarciem umowy organizator turystyki nie przekazał klientowi informacji dotyczących dodatkowych opłat lub innych kosztów związanych z udziałem w imprezie turystycznej to podróżny nie ponosi tych opłat lub kosztów.

W okresie 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej cena ustalona w umowie nie może być podwyższona.

Umowa o udział w imprezie turystycznej wymaga formy pisemnej  i powinna określać: organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru, NIP, imię  i nazwisko oraz funkcję osoby, która w jego imieniu podpisuje umowę z konsumentem; miejsce pobytu lub trasę wycieczki; czas trwania imprezy; program imprezy obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług — w tym rodzaj, charakter i kategorię środka transportu; datę, godzinę i miejscu wyjazdu i przyjazdu; położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego; liczbę i rodzaj posiłków; program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę; cenę imprezy turystycznej wraz  z wyszczególnieniem wszystkich dodatkowych opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, i określeniem okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny.

Odstąpienie od umowy

Jeśli organizator turystyki przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić warunki umowy niezwłocznie informuje o tym podróżnego. Wówczas podróżny może przyjąć zmianę umowy lub odstąpić od umowy za zwrotem wszystkich, wpłaconych pieniędzy. Organizator turystyki zwraca wpłacone przez podróżnego pieniądze w terminie nie później niż 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Organizator może rozwiązać umowę jeżeli:

  1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie,
  2. umowy nie można zrealizować z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności.

W przypadkach określonych powyżej organizator turystyki zwraca wpłacone przez podróżnego pieniądze w terminie nie później niż 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

Podróżny może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Wówczas organizator turystyki może zobowiązać podróżnego do zapłacenia opłaty za odstąpienie od umowy. Wysokość tej opłaty powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom poniesionym przez organizatora turystyki w związku z rezygnacją podróżnego z udziału w imprezie. Na wniosek podróżnego organizator turystyki uzasadnia wysokość tych opłat.

Podróżny może także odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia ww. opłaty w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają wpływ na realizację imprezy turystycznej.

Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o prawach konsumentów, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

Agent turystyczny

Jeśli klient wybierze imprezę za pośrednictwem agenta turystycznego umowa:

- powinna być podpisana na formularzu organizatora imprezy,

- umowa musi jasno określać, kto jest organizatorem imprezy turystycznej, ponieważ to nie agent lecz organizator ponosi odpowiedzialność za oferowaną imprezę.

Reklamacje

Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej podróżny stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora turystyki.

Podróżny może kierować skargi związane z realizacją imprezy turystycznej bezpośrednio do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego zakupił tą imprezę. Agent turystyczny ma obowiązek niezwłocznie przekazać skargę podróżnego do organizatora turystyki.  

Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o dział w imprezie turystycznej przedawniają się z upływem 3 lat. W sytuacji gdy skargi podróżnych odnoszą się do kwestii cywilnoprawnych, wówczas swoich roszczeń można dochodzić na drodze cywilnoprawnej w sądzie.

Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Przydatne strony:

www.turystykabezryzyka.pl

www.turystyka.gov.pl

https://www.msz.gov.pl/pl/

https://uokik.gov.pl/

Odyseusz.msz.gov.pl

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń