layout-wrota-lipiec2014-tlo-turyst

turystyka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

 

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Parki narodowe i krajobrazowe

 

W Podkarpackiem mamy dwa parki narodowe: bieszczadzki - trzeci co do wielkości w Polsce, oraz magurski. Utworzono je, podobnie jak pozostałe 21 polskich parków narodowych, na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Ich najważniejszym celem jest zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Działalność w zakresie parków narodowych koncentruje się na przywróceniu właściwego stanu zasobów i składników oraz odtworzeniu zniekształconych siedlisk przyrodniczych: roślin, zwierząt i grzybów. W ich ramach prowadzone są dwa podstawowe rodzaje ochrony: ścisłą, eliminującą całkowicie ingerencję, człowieka, i częściową, dopuszczającą jedynie celową ingerencję przywracającą naturalny stan.
 
Bieszczadzki Park Narodowy jest jedynym wśród polskich parków górskich chroniącym w naszym kraju przyrodę Karpat Wschodnich. Należy do grupy najciekawszych parków europejskich, a to z uwagi na występowanie na jego terenie naturalnych ekosystemów karpackiej puszczy z liczebnymi populacjami dużych ssaków drapieżnych i roślinożernych oraz ptaków drapieżnych. Swoim zasięgiem obejmuje Bieszczady Zachodnie, zaliczane do Beskidów Wschodnich, będących najbardziej  na wschód wysuniętą częścią Karpat Wschodnich. Najwyższym szczytem na jego obszarze jest Tarnica (1346 m).
Osobliwością BdPN jest piętro połonin (Połonina Caryńska, Połonina Wetlińska, Bukowe Berdo, Połonina Bukowska) z interesującą wschodniokarpacką roślinnością oraz z centrami występowania rzadkich wysokogórskich gatunków zwierząt bezkręgowych. Wyjątkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe zdecydowały o włączeniu Bieszczadzkiego parku narodowego do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery "Karpaty Wschodnie" oraz wpisaniu go na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego występują lasy mieszane z bukiem karpackim, jaworem, jodłą i świerkiem. Do gatunków endemicznych należą: olcha kosa i trzcinik leśny. Świat zwierząt jest bardzo bogaty. Z ssaków występuje żubr, niedźwiedź brunatny, żbik, wilk, ryś, jeleń. Osobliwością florystyczną są torfowiska wysokie, zaś faunistyczną - reliktowy wąż Eskulapa. Logo Bieszczadzkiego PN to ryś.
 
Magurski Park Narodowy obejmuje swym zasięgiem reprezentatywny, z najlepiej zachowaną szatą roślinną i fauną, fragment Beskidu Niskiego, największego regionu w obrębie pasm beskidzkich. Należą do niego malownicze wzgórza: Kamień, Marewka, Magura Wątkowska.
Dzięki utworzeniu MPN powstał pomost łączący wielkoobszarowe obiekty ochrony przyrody w Karpatach Zachodnich, tj. parki narodowe: gorczański, pieniński, tatrzański, babiogórski oraz Bieszczadzki Park Narodowy w Karpatach Wschodnich. Położony jest w strefie przejściowej między Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi i stanowi skrzyżowanie korytarzy ekologicznych. W ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000 Magurski PN został zgłoszony jako specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Magurska.
Szata roślinna w parku ma charakter piętrowy. Piętro pogórza (zajmuje połowę powierzchni parku) porastają naturalne zespoły leśne - grądy z dominacją brzozy lub jodły, olszyna karpacka, olszyna bagienna, łęgi, bory jodłowe, świerkowo-jodłowe. Regiel dolny porastają buczyny karpackie, bory jodłowe i jodłowo-świerkowe. Fauna jest typowo leśna. Wśród ssaków występują: niedźwiedź, ryś, żbik, wydra, bóbr, sarna, ale także rzadko spotykany w terenie górskim łoś i introdukowane piżmak i jenot. Spośród ptaków: orzeł, przedni, orlik krzykliwy, puchacz, drozd obrożny, bocian czarny. Licznie bytują tutaj płazy i gady: salamandra, kumak, gniewosz oraz najszerzej rozmieszczona traszka górski i endemiczna dla Karpat traszka karpacka. Logo MPN stanowi wizerunek orlika krzykliwego.
 
fot. Janusz GrzechW Podkarpackiem ustanowiono również 10parków krajobrazowych:
 

Umożliwiają one ochronę obszarów z uwagi na ich wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. W parku krajobrazowym można kontynuować działalność gospodarczą, z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności). Park ma także służyć rekreacji krajoznawczej, to znaczy turystyce niepobytowej, wypoczynkowi, a także edukacji. Często parki krajobrazowe, jak w przypadku  Parku Krajobrazowego Doliny Sanu i Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego, osłaniają przed zewnętrznymi wpływami obszary bardziej rygorystycznie chronione (parki narodowe i rezerwaty), przejmując część ruchu turystycznego. 

 Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń